top of page

La direcció defineix i participa de la Política de Qualitat de la FUNDACIÓ IBN Battuta, entitat dedicada al suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la diversitat cultural. La direcció de la FUNDACIÓ IBN Battuta enfoca el Sistema de Qualitat com una manera d'organitzar la seva activitat, fonamentant-se en uns pilars bàsics com són la qualitat dels seus serveis i els seus processos, la millora contínua de l'eficàcia de el Sistema de Gestió de Qualitat i la satisfacció de client. Per això la Direcció declara el Sistema de Gestió de la Qualitat com a objectiu estratègic i prioritari, per mantenir-se en l'avantguarda en la prestació de serveis finançats per les administracions públiques i altres entitats privades per donar resposta als projectes oferint:

  • Suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la immigració, amb la finalitat que siguin plenament ciutadans europeus, amb especial referència a les d'origen marroquí.

  •  Promocionar en la societat europea als joves i dones procedents de la diversitat, sobretot en l'àmbit cultural, educatiu, esportiu i laboral, evitant la discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans de ple dret.

  •  Facilitar la comprensió i la cultura mitjançant el coneixement mutu, el respecte, la interacció, la participació i la convivència.

  • Fomentar la relació i veïnatge amb el Marroc i els països àrabs mitjançant projectes de cooperació en formació i inserció laboral o altres. També mitjançant activitats i viatges culturals i educatius que realcin la figura del viatger Ibn Battuta.

 L'organització està orientada a les persones migrants, establint les seves necessitats actuals i futures intentant satisfer tant els seus requisits, com els legals i reglamentaris i esforçant-nos en complir les seves expectatives, assessorant en tot moment a les persones sobre els recursos i oportunitats al seu abast per millorar seva inclusió en la societat.  El lideratge i l'orientació de la direcció de FUNDACIÓ IBN Battuta, van encaminats a crear i mantenir un ambient intern, en el qual el personal s'involucri totalment en l'assoliment dels objectius marcats.

El lideratge i l'orientació de la direcció de FUNDACIÓ IBN Battuta, van encaminats a crear i mantenir un ambient intern, en el qual el personal s'involucri totalment en l'assoliment dels objectius marcats.

La participació de personal en tots els nivells i la seva implicació permet FUNDACIÓ IBN Battuta que les seves habilitats li beneficiïn.  La definició sistemàtica de cada activitat establint responsabilitats i obligacions clares, permet a FUNDACIÓ IBN Battuta obtenir resultats coherents i predictibles.  

Principis:

Identificar, entendre i gestionar els processos interrelacionats com un sistema que contribueix a l'eficàcia i eficiència de FUNDACIÓ IBN Battuta en l'assoliment dels nostres objectius. Així ens permet integrar i alinear processos que arribaran millor els resultats desitjats.  

El compliment de requisits legals i de qualsevol altre requisit subscrit per l'organització.

 La millora contínua de tots els processos de FUNDACIÓ IBN Battuta suposa un objectiu permanent, en la qual estan involucrats tots els integrants de l'organització. Per aquest motiu se li proporcionarà la formació necessària per assolir-la.

 Prendre decisions i emprendre accions sobre la base de l'anàlisi objectiva de les dades i informació, en equilibri amb l'experiència i la intuïció de FUNDACIÓ IBN Battuta.

 Mantenir una relació mútuament beneficiosa amb els nostres proveïdors i col·laboradors, constituirà un objectiu en FUNDACIO IBN Battuta, augmentant així la capacitat de tots dos per crear valor.

bottom of page